ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฟารีฮัน มะยีดี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอิลมิลฏา หะระตี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ ๑
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอานีซา มานิ๊
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ ๒
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอามานีย์ ยูโซ๊ะ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนุชอาศีลา ตอฮา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนูรยาดา บุวา
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอับดุลเราะมาน อุสมาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนุรฮายาตี สาแลแม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมนัญญา แวนะไล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายมุสตากีม แมะยะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑