คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนาเดียร์ ชอบหีม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนูรู สามัน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ ๑
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุฮัยนี นิตา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ ๒
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวต่วนซูไฮลา ต่วนกอแต
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนูรใอมี ยูโซะ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐนิชา สมภูเวช
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสนธยา เซ็งกะแซรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอาดิลัน เจ๊ะโซ๊ะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารีนา หะยีสาแม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงทน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓