คำอธิบายรายวิชาทุกกลุ่มสาระ ปรับปรุงปี 2562
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.46 KB
คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.14 KB
คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.78 KB
คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.09 KB
คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.45 KB
คำอธิบายรายวิชาศิลปะ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.27 KB
คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.84 KB
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.25 KB
คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม-มัธยม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.79 KB
คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม-มัธยม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.42 KB
คำอธิบายรายวิชางานอาชีพ-งานเกษตรเพิ่มเติม-มัธยม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.97 KB
คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม-มัธยม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.33 KB
คำอธิบายรายวิชาอิสลามศึกษา-เพิ่มเติม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.56 KB
คำอธิบายรายวิชาพุทธศาสนา-เพิ่มเติม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.76 KB
คำอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมือง-เพิ่มเติม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.5 KB