ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางคอมสีย๊ะ ดาหะซี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุไวบ๊ะ ดีแลตานา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1