กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางคอมสีย๊ะ ดาหะซี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุไวบ๊ะ ดีแลตานา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพัชรี สาแม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2