ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพวงสุด เพชรเรือนทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพจนา สุวรรณนันท์
ครู คศ.2

นางอรวรรณ ทองคำ
ครู คศ.2

นางสาวเฟาซีย๊ะ แซการี
ครู คศ.1

นางสาวฮานีซะห์ กาหลง
ครูผู้ช่วย

นางอัมพลิกา สายสิงห์
พนักงานราชการ