ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรวรรณ ทองคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางดวงกมล ศิริสม
ครู คศ.2

นางปรียาพร จงจิตร
ครู คศ.2

นางกนกกานต์ สุวรรณประสาร
ครู คศ.2

นางพวงสุด เพชรเรือนทอง
ครู คศ.2

นางอัมพลิกา สายสิงห์
พนักงานราชการ

นางพจนา สุวรรณนันท์
ครู คศ.2

นางสาวเฟาซีย๊ะ แซการี
ครูผู้ช่วย