กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอรวรรณ ทองคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพจนา สุวรรณนันท์
ครู คศ.2

นางพวงสุด เพชรเรือนทอง
ครู คศ.3

นางสาวเฟาซีย๊ะ แซการี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวฮานีซะห์ กาหลง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางอัมพลิกา สายสิงห์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางฐิตินันท์ หมาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1