อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                                 
                                        “ ไหว้สวย   ด้วยรอยยิ้ม”