ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุมาลี แซ่ฟุ้ง
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางนุชนาต บุญประคม

นางแวรอกาเย๊าะ อับดุลฮานุง

นางนุซรีย์ อีซบซี
ครู คศ.2

นางมาซีเตาะห์ โตะแวอายี
ครู คศ.1