ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุมาลี แซ่ฟุ้ง
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางนุชนาต บุญประคม
พนักงานราชการ

นางแวรอกาเย๊าะ อับดุลฮานุง
พนักงานราชการ

นางนุซรีย์ อีซบซี
ครู คศ.2

นางมาซีเตาะห์ โตะแวอายี
ครู คศ.2