ปฐมวัย

นางสุมาลี แซ่ฟุ้ง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางนุชนาต บุญประคม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางนุซรีย์ อีซบซี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางมาซีเตาะห์ โตะแวอายี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางรอบีเย๊าะ เจ๊ะเต๊ะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวนูรีดา