ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเสาวนี ปูลาพาราเปะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนุจรีย์ รัตนอรุณ
ครู คศ.3

นางมายีด๊ะ แนรอ
พนักงานราชการ

นางซัลมี ตันหยงมัส
พนักงานราชการ