ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเสาวนี ปูลาพาราเปะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอมาตย์ บิยายีตาเฮ
ครู คศ.3

นางนุจรีย์ รัตนอรุณ
ครู คศ.2

นางสาวมายีด๊ะ ฮิเล

นางสาวซัลมี อาสาบาโง