ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเสาวนี ปูลาพาราเปะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางนุจรีย์ รัตนอรุณ
ครู คศ.3

นางมายีด๊ะ แนรอ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางซัลมี ตันหยงมัส
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2