หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

 

แผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร

 


รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ลำดับที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สาระพื้นฐาน

สาระเพิ่มเติม

รวมจำนวนรายวิชาที่เปิดสอน

1

ภาษาไทย

9

-

9

2

คณิตศาสตร์

9

3

12

3

วิทยาศาสตร์

9

3

12

4

สังคมศึกษา

9

-

9

5

สุขศึกษาและพลศึกษา

9

-

9

6

ศิลปะ

9

-

9

7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

9

3

12

8

ภาษาต่างประเทศ

9

-

9

รวม

72

9

81

 

 

รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ลำดับที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สาระพื้นฐาน

สาระเพิ่มเติม

รวมจำนวนรายวิชาที่เปิดสอน

1

ภาษาไทย

9

-

9

2

คณิตศาสตร์

9

3

12

3

วิทยาศาสตร์

9

3

12

4

สังคมศึกษา

9

-

9

5

สุขศึกษาและพลศึกษา

9

-

9

6

ศิลปะ

9

-

9

7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

9

3

12

8

ภาษาต่างประเทศ

9

-

9

รวม

72

9