ผลการสอบ O-NET ปี 2562
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามสาระการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.34 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.53 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามรายวิชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.01 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.44 KB
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามสาระการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.57 KB
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.96 KB
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามรายวิชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.12 KB
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.56 KB