ผลการสอบ O-NET ปี 2563
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามสาระการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.16 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.46 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามรายวิชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.21 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายบุคคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.02 KB