ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเล็ง สินธนา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๕๗-๒๔๖๗
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง พัสอ๋อง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๖๗-๒๔๗๖
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริ ศิริสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๗๖-๒๔๙๐
ชื่อ-นามสกุล : นายกลิ่น เพชรรัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๙๐-๒๔๙๖
ชื่อ-นามสกุล : นายเพชร จันทรกาน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๙๖-๒๕๐๒
ชื่อ-นามสกุล : นายลิขิต พรเจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๐๒-๒๕๐๖
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉือน แก้วพรหม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๐๖-๒๕๑๑
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ กิ้มสวัสดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๑๑-๒๕๑๔
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ บุญนำ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๑๔-๒๕๑๙
ชื่อ-นามสกุล : นายนิตย์ แก้วเขียว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๑๙-๒๕๒๓
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ กิ้มสวัสดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๒๓-๒๕๒๘
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร ปิ่นทองพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๒๘-๒๕๓๔
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ กิ้มสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๔-๒๕๔๐
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก มณีชาตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๐-๒๕๔๒
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ ชูสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๒-๒๕๔๗
ชื่อ-นามสกุล : นายดุสิต ณ สุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๗-๒๕๕๒
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล ว่องภาณุสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๕๒-๒๕๖๑
ชื่อ-นามสกุล : นายตอฮีรน หะยีเลาะแม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๖๑-ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 089596723
อีเมล์ : tohironhayeelohmae@yahoo.com
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนา ดำทองเสน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๖๔-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา เข็มสุข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๒๓-๒๕๔๒
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย วุฒิมาลา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๙-๒๕๔๒
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ จันทนา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๒-๒๕๔๘
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรเชษฐ์ บุญหวังช่วย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๒-๒๕๕๘
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวตอเฮเร๊าะ ระสิหินิ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๖๓-ปัจจุบัน