ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านโกตาบารู

                     โรงเรียนบ้านโกตาบารู  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลโกตาบารู  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1  ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นในปี พ.ศ. 2459  โดยพระยารัตนภักดี ศรีสุนทร ทวังษา พระยาเมืองรามันห์ในสมัยนั้น   มีนายสะมะแอ  (ไม่ทราบนามสกุล)  ซึ่งเป็นราษฎรตำบล    โกตาบารู  เป็นผู้บริจาคที่ดิน  จำนวน 7 ไร่  3 งาน  89  ตารางวา เพื่อเป็นเกียรติผู้ก่อตั้งโรงเรียนจึงใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลโกตาบารู (รัตนผดุงวิทยา) นับเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดยะลา

              ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2480 ที่ประชุมกรรมการโรงเรียนมีมติให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนบ้านโกตาบารู (รัตนผดุงวิทยา) และหลังจากนั้นได้คำในวงเล็บออก

              โรงเรียนบ้านโกตาบารู มีผู้บริหารมาแล้ว ๑๗ คน  ผู้บริหารคนแรก  ชื่อนายเล็ง  สินธนา     ส่วนผู้บริหารคนปัจจุบัน  คือ  นายตอฮีรน หะยีเลาะแม  มีบุคลากรที่ทำหน้าที่ในโรงเรียน  จำนวน  ๓๕  คน  เป็นข้าราชการครู จำนวน ๒๕ คน พนักงานราชการ  ๗  คน ครูอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ  1   คน  ลูกจ้างประจำ 1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘    มีนักเรียนทั้งสิ้น  611  คน

              ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโกตาบารูเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑   ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีอาคารเรียนทั้งหมด ๔ หลัง  จัดเป็นห้องเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ๑ หลัง  จำนวน ๔ ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ๓ หลัง  รวมจำนวน  ๑๖ ห้องเรียน  นอกจากนั้นจัดไว้เป็นห้องพิเศษอื่น ๆ    อีก  ๑๒ ห้อง  อาคารประกอบ  ได้แก่  อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง  อาคารโรงฝึกงาน ๑ หลัง  ส้วม  จำนวน ๕ หลัง จำนวน ๑๘ ทีนั่ง
              โรงเรียนบ้านโกตาบารูเคยได้รับคัดเลือกจากเขตการศึกษา 2  ให้เป็นโรงเรียนดีเด่นเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  เมื่อปี  พ.ศ. 2524  ปัจจุบันผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ของอำเภอรามัน  เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  2549  และในปีการศึกษา 2550  ผ่านการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาและรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ขนาดเล็ก  ในระดับจังหวัด  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นแกนนำในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  และได้รับโล่เกียรติยศ   “โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ”  ปีการศึกษา 2554  และโรงเรียนรักษามาตรฐาน ประชาธิปไตย ในปีการศึกษา 2555และ 2556 และปีการศึกษา 2555 ได้รับการคัดเลือก  “โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง”  ในปีการศึกษา 2556 ได้ผ่านการประเมินของ สมศ.  สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ
ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๗  โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ประจำเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ  ประจำปี ๒๕๕๘  สถานศึกษาที่มีผลการประกวดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best  Practice ) การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘  ประการและ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ได้รองชนะเลิศ อันดับ ๑ สถานศึกษาที่มีกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนดีเด่นอันดับที่  ๓