สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 ตราประจำโรงเรียน                                           

                      รูปคฑาประจำพระองค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานการประถมศึกษาของไทย   เหนือคฑามีประกายไฟโดยรอบ   ซึ่งหมายถึงแสงแห่งปัญญา      มีตราสามห่วงที่ฐานของคฑาเป็นสัญลักษณ์ของความรักความสามัคคี     ภายใต้เครื่องหมายเป็นชื่อของสถานศึกษา

 สีประจำโรงเรียน                     

                สีเหลือง สีเขียว           

                สีเหลือง     หมายถึง          ปัญญา   

                สีเขียว        หมายถึง           มีวินัย

                ความหมาย    ลูกเขียวเหลืองทุกคนสร้างคุณธรรมนำปัญญา

 
อักษรย่อชื่อโรงเรียน      

 

    ก.ต.