ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.ค. 55 การคัดเลือกการแข่งขันกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มโรงเรียน

สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโกตาบารู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
27 ก.ค. 55 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนบ้านโกตาบารู  ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยมี อุสตาซจากโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา เป็นวิทยากร
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ่้านโกตาบารู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
09 พ.ค. 55 ถึง 10 พ.ค. 55 การพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ การปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ
ห้องปะการัง โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา งานบริหารบุคคล โรงเรียนบ้านโกตาบารู
08 พ.ค. 55 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโกตาบารูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโกตาบารูเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ งานบริหารบุคคล โรงเรียนบ้านโกตาบารู
07 พ.ค. 55 ประชุมครูกลุ่มโรงเรียนโกตาบารูเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประชุมครูกลุ่มโรงเรียนโกตาบารูเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ
19 มี.ค. 55 ถึง 21 มี.ค. 55 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ชั้น ป. ๔ - ม.๓
หาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง งานวิชาการ
13 มี.ค. 55 กิจกรรมวันบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านโกตาบารู
โรงเรียนบ้านโกตาบารู งานบริหารทั่วไป
08 มี.ค. 55 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
โรงเรียนบ้านโกตาบารู งานวิชาการ
07 มี.ค. 55 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนบ้านโกตาบารู งานวิชาการ
28 ก.พ. 55 ถึง 29 ก.พ. 55 สอบ O-NET ชั้น ม.3
สอบ O-NET ชั้น ม.3
โรงเรียนบ้านโกตาบารู งานวิชาการ
27 ก.พ. 55 สอบ O-NET ชั้น ป.6
สอบ O-NET ชั้น ป.6
โรงเรียนบ้านโกตาบารู งานวิชาการ
03 ก.พ. 55 ทัศนศึกษาดุูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-กรุงเทพฯ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทัศนศึกษาดูงาน กรุงเทพฯ-นครราชสีมา
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา งานบุคลากร
10 ม.ค. 55 ถึง 11 ม.ค. 55 การสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๔
การทดสอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพฐ
06 ม.ค. 55 กิจกรรมกลุ่มโรงเรียนโกตาบารู สพป.ยล.๑
กิจกรรมกลุ่มโกตา KOTABARU ZONE TO ASEAN
โรงเรียนบ้านโกตาบารู โรงเรียนในกลุ่มโกตาบารู