วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
                                                                               
 วิสัยทัศน์

(Vision)

"สถานศึกษาพอเพียง  หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด  วิถีชีวิตประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยสู่สากล"