พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

                               พันธกิจ

                                                (Mission)

   

๑.      จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีปัญญา  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

๒.    ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รู้จักตนเอง มีทัศนคติและทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ

๓.     สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ

๔.     น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

๕.     ส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียนและเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

 

เป้าหมาย

(Corporative  Objective)

 
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม นำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบ การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน