ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

สิบตำรวจโทมะปอซี อาแว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมะอีซอ หาสีแม
ครู คศ.2