กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

สิบตำรวจโทมะปอซี อาแว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายมะอีซอ หาสีแม
ครู คศ.2