ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอุดร สายสิงห์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกิติมา รุจิศรัณย์
ครู คศ.2

นางอุไร บุญเส้ง
ครู คศ.3