ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนาดียา ยามา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวธิดาทิพย์ ชูแก้ว
ครู คศ.2

นางรัตน์ติยา เกปัน
ครู คศ.2

นางปราณี ทองคำศรี