ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรัตน์ติยา เกปัน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอุดร สายสิงห์
ครู คศ.2

นางอรวรรณ ทองคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางปราณี ทองคำศรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวสูไหบ๊ะ เด็ง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1