กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางรัตน์ติยา เกปัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอุดร สายสิงห์
ครู คศ.3

นางอรวรรณ ทองคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางปราณี ทองคำศรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1