ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรัตน์ติยา เกปัน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอุดร สายสิงห์
ครู คศ.2

นางอรวรรณ ทองคำ
ครู คศ.1

นางปราณี ทองคำศรี
พนักงานราชการ

นางสาวสูไหบ๊ะ เด็ง
พนักงานราชการ