ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
นายตอฮีรน หะยีเลาะแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดโครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยเพิ่มขึ้นของนักเรียนในโรงเรียน และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตลอดจนลดการบริโภคน้ำหวานลง และเพิ่มการบริโภคผัก ผลไม้มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดีของนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญส่ง แววทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม
นายอุดร สายสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านโกตาบารู
ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโกตาบารู(ภาพ:ข่าว/ประชาสัมพันธ์โรงเรียน)

คลิกดูรูปเพิ่มเติม >>https://www.facebook.com/250923765512914/photos/pcb.349022175703072/349026425702647/?type=3&theater
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,14:02   อ่าน 113 ครั้ง