ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศการศึกษา 2/2561
คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นำทีมโดยนายสุทธิศักดิ์ บินรินทร์ ประธานประจำศูนย์เครือข่ายรามัน มานิเทศการเรียนการสอนของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนบ้านโกตาบารู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 คือ ให้ศึกษานิเทศก์ไปนิเทศโดยการสังเกตการสอนในทุกชั้นของโรงเรียนเป้าหมาย เพื่อหาข้อสรุปให้ได้ว่าโรงเรียนจัดการเรียนการสอนอย่างไรที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ รวมถึงนิเทศการบริหารงานโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2561,16:54   อ่าน 76 ครั้ง