ผลการสอบ O-net ปี 2557
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แยกตามสาระการเรียนรู้
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.43 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แยกตามรายวิชา
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รายบุคคล
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66 KB
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แยกตามสาระการเรียนรู้
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แยกตามรายวิชา
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รายบุุคคล