ผลการสอบ O-net ปี 2556
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แยกตามสาระการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.47 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.78 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แยกตามรายวิชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.77 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รายบุคคล
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68 KB
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แยกตามสาระการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.63 KB
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.18 KB
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แยกตามรายวิชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.02 KB
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รายบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.05 KB