ผลการทดสอบ NT ปี 2555
ผลการทดสอบ NT รายบุคคล
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50 KB
ผลการทดสอบ NT ระดับโรงเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.5 KB
ผลการทดสอบ NT ระดับโรงเรียนเปรียบเทียบกับระดับอื่น ๆ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38 KB