ผลการสอบ O-NET ปี 2558
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามสาระการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.43 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.19 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามรายวิชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.26 KB
ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.73 KB
ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.71 KB
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามสาระการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.43 KB
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.19 KB